اخبار و رویدادها
لیست اخبار
فراخوان معرفي کارمند نمونه
فراخوان معرفي کارمند نمونه
1395/06/29 : فراخوان انتخاب و تکریم کارمندان نمونه در سال95- 94به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دبیرخانه انتخاب و تکریم کارمند نمونه به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش های صادقانه کارمندان دانشگاه در نظر دارد تا نسبت به انتخاب کارمندان نمونه در سال 95-94 اقدام نماید.لذا از تمامی کارکنان واجد شرایط و متقاضی دعوت می شود، ضمن تکمیل فرم ثبت نام و پیوست مستندات، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 95/6/31 نسبت به تحویل آن به دفتر بودجه و تشکیلات دانشگاه اقدام فرمایند.شایان ذکر است به فرمهایی که بعد از این تاریخ ا ......